วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พุทธศาสนาสุภาษิต


อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา
ความอยากได้ ไม่มีที่จบสิ้นเลย

lccha hi anantagocara
Greed knows no bounds.

อสโส คิหี กามโภคี น สาธุ
อสญฺญโตปพฺพชิโต น สาธุ
โย ปณฺฑิโต โกธโน ตํ นสาธุ

คฤหัสชาวบ้าน เกียจคร้านไม่ดี
บรรพชิตไม่สำรวม ไม่ดี
บันฑิตมักโกรธไม่ดี

Alaso gili kamabhogi na sadhu
Asannato pabbajito na sadhu
Yo pandito kodhano tam na sadhu

It is not good for a householder,a secuar,tobe lazy.
It is not good for a monk not to be salf-restrained.
It is not good for a wise man tobe given to anger.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น